Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

justyoursmilee
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
justyoursmilee
justyoursmilee
justyoursmilee
"Who waits forever anyway?"
justyoursmilee
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche

November 11 2017

justyoursmilee

November 08 2017

justyoursmilee
7149 118e

November 03 2017

justyoursmilee
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
justyoursmilee
8680 4039

October 23 2017

justyoursmilee
justyoursmilee
justyoursmilee
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadyingfordance dyingfordance
justyoursmilee

October 18 2017

8055 6a0f 500

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 13 2017

justyoursmilee
6483 cd29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaulinac26 paulinac26
justyoursmilee


Waiting till next Sunday night like
justyoursmilee
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viaaynis aynis
justyoursmilee
justyoursmilee

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianonecares nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl